Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.authorCalderón-Garrido, Diego (1)
dc.contributor.authorGustems-Carnicer, Josep
dc.contributor.authorCalderon, Caterina
dc.contributor.authorMartín-Piñol, Carolina
dc.date2017
dc.date.accessioned2018-04-24T16:21:16Z
dc.date.available2018-04-24T16:21:16Z
dc.identifier.issn2339-9694
dc.identifier.urihttps://reunir.unir.net/handle/123456789/6413
dc.descriptionEls factors que contribueixen a l’elecció dels instruments musicals i la seva influència i modificació en la personalitat dels músics són un tema comú en la recerca. Tanmateix, s’ha posat menys atenció a en aspectes com l’efecte formatiu de la música en el caràcter dels estudiants de música; el compromís d’aquestes persones amb l’adquisició de competències professionals a llarg termina com a intèrprets, professors, directors o compositors pot ser examinat aplicant la Psicologia Positiva, que s’ocupa principalment del benestar psicològic de les persones. Aquest article estudia les virtuts i les fortaleses del caràcter d’una mostra de vuitanta estudiants espanyols cursant el grau en música durant el curs 2016-2017 amb el VIA Inventory of Strengths – versió lliure (VIA-IS; Peterson & Seligman, 2004) per analitzar les fortaleses clau dels enquestats. Els resultats van mostrar puntuacions altes en judici i menors en auto-regulació. Els resultats es contrasten amb mostres d’estudiants de grau en ciències socials.es_ES
dc.description.abstractThe factors in the choice of musical instruments and how it influences and modifies the personality of the musicians are a common theme in research. However, less attention has been given to the formative effect of music on the character of music students, whose long-term commitment to acquiring professional competences as performers, teachers, conductors or composers can be examined using the research on Positive Psychology, which is mainly concerned with furthering people’s psychological wellbeing. This paper profiles the virtues and character strengths of a sample of eighty Spanish students completing bachelor’s degrees in music during the academic year 2016-2017, using the VIA Inventory of Strengths –free version (VIA-IS) (Peterson & Seligman, 2004) to analyse the respondents’ key strengths. The survey showed high scores in judgment and lower scores in self-regulation. The results were contrasted with samples of students in bachelor’s degrees in the social sciences.es_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.publisherALOMAes_ES
dc.relation.ispartofseries;vol. 35, nº 2
dc.relation.urihttp://www.revistaaloma.net/index.php/aloma/article/view/318es_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectcharacter strengthses_ES
dc.subjectmusic educationes_ES
dc.subjectvirtueses_ES
dc.subjectmusicianses_ES
dc.subjectmusic studentses_ES
dc.subjectEmerginges_ES
dc.titleCharacter strengths in Spanish music students: An exploratory studyes_ES
dc.title.alternativeFortaleses de caràcter en els estudiants de música espanyols: un estudi exploratories_ES
dc.typeArticulo Revista Indexadaes_ES
reunir.tag~ARIes_ES


Ficheros en el ítem

FicherosTamañoFormatoVer

No hay ficheros asociados a este ítem.

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem